Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Gourmandise d.o.o.

Donje informacije imaju za cilj da Vam pruže pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i da Vas upoznaju s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pri tome, obrada osobnih podataka uvelike ovisi o tome koje usluge Gourmandise d.o.o. ste ugovorili i koje koristite.  Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente kao i ostale fizičke osobe čije osobne podatke Gourmandise d.o.o. prikuplja temeljem bilo koje pravne osnove. 

I. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

GOURMANDISE d.o.o., OIB:  05116650771, sa sjedištem na adresi Ulica Ljudevita Posavskog 32c,  Zagreb, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Gourmandise). 

II. ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: Ispitanik), odnosno svaki podatak 
(a) koje Ispitanik usmeno ili pisano priopći Gourmandise-u, i to 
     (i) u bilo kakvoj komunikaciji s Gourmandise-om, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničavanja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima Gourmandise-a, u poslovnici Gourmandise-a, na web stranici Gourmandise-a; 
     (ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda Gourmandise-a; 
     (iii) u upitnicima i obrascima za ugovaranjem usluga i proizvoda Gourmandise-a; 
     (iv) sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata Gourmandise-a
(b) koje Gourmandise sazna na osnovi toga što Ispitaniku pruža svoje usluge, uključujući podatke o naruđbama/kupovinama, sudjelovanju u master-classovima i tečajevima, kao i druge podatke koji proizlaze iz korištenja bilo kojih proizvoda ili usluga Gourmandise-a, što uključuje i sve osobne podatke koje je Gourmandise saznao iz pružanja usluga ili prodaje robe iz ranijih poslovnih odnosa;
(c) koje su Gourmandise-u priopćile treće osobe temeljem valjane pravne osnove 
(d) koje nastanu obradom bilo kojeg od gore navedenog osobnog podataka od strane Gourmandise-a 
(dalje u tekstu skupno: Osobni podaci).

III. NA KOJI NAČIN GOURMANDISE PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?

Gourmandise Osobne podatke prikuplja izravno od Ispitanika ili ih je prikupila od trećih osoba temeljem druge pravne osnove. Ako su Osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi Osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obaveza informiranja.

IV. KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

a) Ispunjenje zakonskih obveza Gourmandise-a ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem nalogu je temeljem zakonskih ili drugih propisa Gourmandise dužan postupiti. Obrada takvih Osobnih podataka je zakonska obveza Gourmandise-a te Gourmandise može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno, raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da Ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojemu je Ispitanik stranka, odnosno, kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje Osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno. Ako Ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je Ispitanik stranka uključujući i Osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, Gourmandise moguće neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Privola Ispitanika

     i. za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam Gourmandise može dostavljati ponude i pogodnosti vezane uz nove ili već ugovorene proizvode i usluge Gourmandise-a te svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s Gourmandise-om.

     ii. za svrhu povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti te u tu svrhu dostaviti Osobne podatke trećim osobama i pravnim osobama koje su registrirane za provođenje istraživanja te ih je Gourmandise angažirala za tu svrhu.

Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi Osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta i u tom slučaju se Osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade Osobnih podataka do tog trenutka. 
Davanje podataka za navedene svrhe je dobrovoljno te Gourmandise neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako Ispitanik uskrati privolu za davanje Osobnih podataka.

d) Legitimni interes Gourmandise-a ili trećih strana, što uključuje, ali se ne ograničava na:; 
     - svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja Ispitanika u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u ove svrhe;
     - poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem Gourmandise-a kao i daljnjeg razvoja usluga i proizvoda; 
     - poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine Gourmandise-a, što uključuje kontrolu i/ili provjeru  pristupa istima;
     - obradu osobnih podataka Gourmandise-om za unutarnje administrativne potrebe, te zaštite računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.

Ako obrađuje Osobne podatke Ispitanika temeljem legitimnog interesa, Gourmandise uvijek vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama, te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa Gourmandise-a na kojima temelji obradu Osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete.

V. NA KOJI NAČIN GOURMANDISE OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

Gourmandise obrađuje Osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske Unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Gourmandise izrađuje profil i temeljem privole klijenata u svrhu izravnog marketinga i/ili istraživanja tržišta.

VI. KOLIKO GOURMANDISE ČUVA OSOBNE PODATKE?

Vaši Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Gourmandise-om, odnosno za vrijeme dok postoji privola Ispitanika za obradu Osobnih podataka, te za vrijeme za koje je Gourmandise zakonski obvezana čuvati određene podatke, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada Osobnih podataka u druge svrhe, već samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.

VII. USTUPAJU LI SE OSOBNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?

Osobni podaci Ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama temeljem:
a) privole Ispitanika
b) izvršenja ugovora kojem je Ispitanik stranka
c) odredbi zakona i podzakonskih akata

Osobni podaci će biti dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Gourmandise u obavezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava kao i drugim osobama kojima je Gourmandise ovlaštena ili dužna dostaviti Osobne podatke temeljem Zakona o kreditnim institucija i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje. Nadalje, Osobni podaci Ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima Gourmandise ima ugovorni odnos, naročito pružateljima usluga i agentima. Potonje se, na primjer, odnosi na pružatelje poštanskih usluga ili usluga dostave, usluga obrade dokumenata, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih usluga kao i savjetodavnih, računovodstvenih te konzultantskih usluga te usluga prodaje i marketinga.

Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s Gourmandise-a ili za Gourmandise imaju pristup Osobnim podacima u jednakoj mjeri dužne čuvati te podatke kao posovnu tajnu sukladno propisima koji reguliraju tajnost podataka.

Pojedinosti vezane uz svrhu obrade Osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja, zakonsku osnovu za obradu Osobnih podataka kao i davanje Osobnih podataka na korištenje drugim primateljima su pobliže opisane u pojedinačnim dokumentima kao što su npr. obrasci upitnika na temelju kojih Gourmandise prikuplja pojedine podatke za korištenje usluga ili proizvoda.

VIII. IZNOSE LI SE OSOBNI PODACI U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE?

Osobni podaci Ispitanika se mogu iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (nadalje: „Treće zemlje“) samo u mjeri u kojoj:
- Je to propisano zakonom ili drugim pravnim temeljem koji obvezuje Gourmandise (kao, na primjer, obavijesti koje se tiču poreznih pitanja);
- Je Ispitanik dao privolu da se Osobni podaci iznesu u treće zemlje.

U svakom slučaju, prijenos Osobnih podataka Trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te Treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite.

IX. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

Svaka osoba čije Osobne podatke Gourmandise obrađuje ima pravo na pristup svim danim Osobnim podacima, kao i na njihov ispravak brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki Ispitanik Gourmandise-a ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svaki Ispitanik Gourmandise-a kao i osoba čije Osobne podatke Gourmandise obrađuje je ovlašten podnijeti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka od strane Gourmandise-a kao voditelja obrade nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

X. KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Ispitanicima su na raspolaganju radnici Gourmandise-a kojih se može kontaktirati  pisanim putem na adresu: Gourmandise d.o.o., Ulica Remetinec 42, 10020 Zagreb ili putem e-mail adrese:  info@gourmandise.hr

 


Novo u ponudi

Guma Arabika, 25g.

5,94 €
44,75 Kn

CMC (jestivo ljepilo), 200gr.

14,07 € 17,59 €
106,01 Kn 132,53 Kn

LJEPILO Jestivo u gelu, 26g.

5,31 € 6,64 €
40,01 Kn 50,03 Kn

Bojilo u prahu za čokoladu, Violet, 10g.

11,64 € 14,55 €
87,70 Kn 109,63 Kn

Bojilo u prahu za čokoladu, Pink, 10g.

11,64 € 14,55 €
87,70 Kn 109,63 Kn

Bojilo u prahu za čokoladu, Black, 20g.

11,64 € 14,55 €
87,70 Kn 109,63 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Blue, 25g.

6,60 € 8,25 €
49,73 Kn 62,16 Kn

Bojilo u prahu, ZUTO, 50gr.

33,60 €
253,16 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Sugar Green, 25g.

6,60 € 8,25 €
49,73 Kn 62,16 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Pistachio Green, 25g.

4,24 € 5,30 €
31,95 Kn 39,93 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Violet, 25g.

4,64 € 5,80 €
34,96 Kn 43,70 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Pink, 25g.

4,64 € 5,80 €
34,96 Kn 43,70 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Red, 25g.

4,64 € 5,80 €
34,96 Kn 43,70 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Light Orange, 25g.

4,24 € 5,30 €
31,95 Kn 39,93 Kn

Bojilo u prahu toplivo u VODI, Sun Yellow, 25g.

4,20 € 5,25 €
31,64 Kn 39,56 Kn